Odberateľská zóna

registrovať sa | stratené heslo

Aktuálny leták

Aký sortiment ponúkame tento mesiac za zvýhodnených podmienok.

Súčasnosť

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti PPG Deco Slovakia je zameraná na náterové hmoty. V súčasnosti sa v rámci veľkoobchodu naďalej zaoberá distribúciou výrobkov vlastných značiek (PRIMALEX, BALAKRYL, JOHNSTONE´S, BONDEX a PRAKTIK) vyrobených v Českej republike, Maďarsku, Dánsku, Francúzsku, Poľsku a v Anglicku, ako aj predajom produktov iných významných dodávateľov.

Spoločnosť PPG Deco Slovakia, s.r.o. prevádzkuje dva novovybudované logistické centrá v Petrovanoch a v Rakoľuboch, ktoré zásobujú maloobchodnú sieť v Slovenskej republike.

Rozvojovo – vzdelávací projekt „Školenie je šanca – KolorMax“

Spoločnosť PPG Deco Slovakia si uvedomuje, že jej najcennejším bohatstvom sú práve zamestnanci. Starostlivosť o rozvoj a vzdelávanie zamestnancov má vplyv nielen na rast kvality práce, ale aj na zvyšovanie ich spokojnosti a lojality voči zamestnávateľovi. Po minulé roky boli v našej spoločnosti vzdelávacie aktivity obmedzené len na povinné školenia, ktoré vyplývajú zo zákonných úprav a odborných predpisov. Podniková kultúra však vytvorila predpoklady na záujem zamestnancov o účasť na vzdelávacích aktivitách a v roku 2009 nastal zlom, kedy sa naša spoločnosť rozhodla reagovať na výzvu vyhlásenú Sociálnou implementačnou agentúrou k Operačnému programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, spolufinancovanú zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskeho sociálneho fondu. Vzdelávací a rozvojový projekt s názvom „Školenie je šanca – KolorMax“ získal hodnotenie, ktoré ho od júna 2010 zaradilo medzi subjekty majúce možnosť čerpať tzv. podporu „Schéma ŠP-2/2009“ vo výške 210 494,00 € oprávnených výdavkov na realizáciu projektu. Dňa 10.06.2010 bola zo strany Sociálnej implementačnej agentúry podpísaná Zmluva o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku. Zaslaním Vyhlásenia o začatí realizácie projektu na Sociálnu implementačnú agentúru začala naša spoločnosť dňa 21.06.2010 re­alizáciu projektu s názvom Školenie je šanca – KolorMax. Cieľovú skupinu projektu predstavovalo 109 zamestnancov spoločnosti na všetkých úrovniach riadenia ako aj výkonní zamestnanci. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Riadiaci orgán zodpovedný za realizáciu príslušného balíka pomoci je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (www.employment.gov.sk), projekt bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu (www.esf.gov.sk) a príslušný sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom je Sociálna implementačná agentúra (www.sia.gov.sk). Získaný nenávratný finančný príspevok vo výške 126 296,40 € bol použitý na školenia interných zamestnancov spoločnosti v plánovanom období 20 mesiacov odo dňa začatia realizácie projektu. Počas realizácie projektu, od júna 2010 do decembra 2011, prebiehali vzdelávacie aktivity zamerané na zvýšenie a posilnenie kvalifikačného potenciálu zamestnancov. Ťažiskom obchodných školení (Aktivita 1 – Obchodné školenia) bol rozvoj obchodných zručností potrebných pre dennodenný styk našich obchodných zástupcov so zákazníkmi, tzv. Profesional Selling Skills. Školenia pre vedúcich zamestnancov (Aktivita 2 – Vzdelávanie vedúcich pracovníkov) boli zamerané na rozvíjanie ich vlastných manažérskych zručností a získanie skúseností s plánovaním a riadením projektov. K zefektívneniu práce zamestnancov hlavne s kancelárskymi programami (Aktivita 4 – IT školenia) prispeli školenia MS Excel, MS Outlook a MS PowerPoint. Prehĺbenie a upevnenie komunikačných zručností z anglického jazyka (Aktivita 5 – Anglický jazyk), ktorý je nevyhnutným v dennodennej komunikácii, sa realizovalo počas celej doby trvania projektu. Odborné a funkčné školenia (Aktivita 3 – Odborné a funkčné školenia) boli venované zlepšeniu znalostí v oblasti financií, účtovníctva, personalistiky a manipulácii a preprave nebezpečného tovaru, tzv. ADR dohoda. V rámci ostatných školení (Aktivita 6 – Ostatné školenia) sa zamestnanci zúčastnili školy bezpečnej jazdy a pre všetkých pracovníkov v sklade sa realizovalo školenie na manipuláciu s motorovými vozíkmi vyplývajúce z legislatívy. Súčasťou školení bola aj ich príprava, kontrahovanie a vyhodnotenie. Školenia a odborné tréningy boli zabezpečené externe dodávateľsky. Počas celej doby realizácie projektu boli vykonávané podporné aktivity projektu, a to: riadenie projektu, publicita a informovanosť.

Ochrana informácií – uchovanie osobných dát

Nastavení cookies